Loss of Baby Bryan at 27 weeks.

Loss of Bryan at 27 weeks.